seven;

nana nanatsu nano

shichi

famous
yuumei ( )

forget
wasureru ( )

bya

bya

?

vu

vu