year;

toshi

nen

nasty / bad-tasting
mazui

fall / come down
furu ( )

to

to

shi

shi

bo

bo