fire;

-

hi ho

ka

take / ride
noru ( )

left
hidari ( )

pyu

pyu

do

de

ya

ya