six;

mu mutsu mutsu mui

roku riku

various
iroiro

coffee shop
kissaten ( )

pe

pe

nu

nu

nyo

nyo