circle; yen; round;

marui maru mado madoka maroyaka

en

ear
mimi ( )

how many
ikutsu

bi

bi

sho

sho

i

i