circle; yen; round;

marui maru mado madoka maroyaka

en

old
furui ( )

and then
soushite

pyu

pyu

kyu

kyu

gu

gu