nine;

kokono kokonotsu

kyuu ku

fifth of month
itsuka ( )

bird
tori ( )

gi

gi

no

no

hi

hi