six;

mu mutsu mutsu mui

roku riku

return
kaeru ( )

Good night.
oyasuminasai

be

be

gyo

gyo

re

re