four;

yo yotsu yotsu yon

shi

be
aru

counter for animal
hiki ( )

ba

ba

sho

sho

tsu

tsu