rest; day off; retire; sleep;

yasumu yasumaru yasumeru

kyuu

summer vacation
natsuyasumi ( )

two
futatsu ( )

cha

cha

ze

ze