nine;

kokono kokonotsu

kyuu ku

half
han ( )

swimming pool
pu-ru

kyo

kyo

hyu

hyu

chi

che