outside;

-

soto hoka hazusu hazureru to

gai ge

warm
atatakai ( )

that / it
sore

kyu

kyu

kyo

kyo

be

be