soil; earth; ground; Turkey;

tsuchi

do to

hospital
byouin ( )

after that
sorekara

hya

hya

ga

ga

no

no