below; down; descend; give; low; inferior;

shita shimo moto sageru sagaru kudaru kudari kudasu kudasaru orosu oriru

ka ge

no
iie

have fun
asobu ( )

te

te

byu

byu

ma

ma